Structuur, zelfstandig werken en IPC

Ons onderwijs

​​Verantwoordelijkheid, grenzen stellen!

Op onze school leren kinderen door zelfstandig te werken kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden en verantwoordelijk voor die keuze te zijn.  Vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. De leerkracht biedt iedere leerling structuur om vrijheid binnen grenzen te kunnen leren hanteren. Vrijheid betekent kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in het eigen kunnen van ieder kind. 

Zelfstandigheid, zelfstandig werken

Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. De leerkracht onderzoekt steeds wat ieder kind nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Zijn rol is het begeleiden en coachen van iedere leerling.

Samenwerking en respect voor de ander.

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op onze school veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Er is een goede doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken. Al doende leren de kinderen te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar.​​

​​​​​

​ Onze peilers verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken

Werken met deze peilers biedt optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind. Wat heeft een kind nodig om te leren lezen, schrijven, een werkstuk te maken, sociaal vaardiger te worden enz. Dat is het uitgangspunt van ons onderwijs. De leerkracht schept de voorwaarden zodat iedere leerling zich kan ontplooien.

Wij bieden structuur en een duidelijke doorgaande lijn in samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Juist die doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8 is onze kracht!

​Kenmerken van ons onderwijs:

  • er zijn verschillende vormen van zelfstandig werken

  • de leerkracht gaat uit van het eigen vermogen van de leerling tot leren, wat onder andere blijkt uit keuzevrijheid op een moment van de dag.

  • de inrichting van de ruimte maakt zelfstandig werken en samenwerken mogelijk, de leerlingen kijken de oefenstof zoveel mogelijk zelf na

  •  er wordt gewerkt met planborden, afhankelijk van de leerstof en de groep.

De door ons gehanteerde werkwijze biedt de mogelijkheid om te gaan met verschillen tussen leerlingen. Kinderen met wat meer dan gemiddelde  kunnen voldoende uitdaging in hun werk vinden en kinderen die wat meer ondersteuning nodig hebben, kunnen dat op deze wijze ook krijgen.

IPC

​Wij werken met IPC-projecten. IPC staat voor International primary Curriculum.Dit is projectmatig onderwijs waarbij gewerkt wordt met thema's. Ieder thema (unit) wordt vanuit meerdere vakgebieden belicht. Werken met IPC is bedoeld om het leren betekenisvol te laten zijn en kinderen verbanden te laten leggen bij het leren. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek hebben verband met elkaar. Binnen IPC komen ook aan bod de vakken muziek, kunstzinnige vorming en internationalisering.

ICT neemt een belangrijke plaats in bij de uitvoering van de projecten. Zo beschikt iedere leerling vanaf groep 3 over een Chromebook.

We zijn in schooljaar 2018-2019 een officiële IPC school geworden! 

 

 

​​Veranderende wereld
Om je staande te houden in een snel veranderende wereld heb je niet meer genoeg aan kennis alleen. De 21ste eeuw vraagt andere kennis, vaardigheden en inzicht.
Het IPC-programma (het International Primary Curriculum) gaat daar in mee en biedt een programma voor het basisonderwijs dat op die veranderingen aansluit. Effectief leren staat centraal. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen. Units
Het IPC-curriculum werkt met thema’s, die noemen we units. Het scala aan onderwerpen is erg breed: variërend van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Met deze onderwerpen kan de betrokkenheid van kinderen optimaal worden vergroot. Er wordt geleerd
op basis van de kracht van elk kind. Het uitgangspunt is telkens wat leerlingen gaan leren en niet wat ze gaan doen. De IPC-units worden op een eigentijdse manier aangeboden met uitdagende activiteiten, die interessant, goed doordacht en leuk zijn. In een bepaalde periode komen alle zaak- en creatieve vakken aan bod. Die vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld.
Vaste structuur
Iedere unit heeft een vaste structuur. Tijdens het startpunt, de gezamenlijke opening van een unit, raken kinderen betrokken bij het thema. Na de start is er altijd de kennisoogst; het in kaart brengen van de bestaande kennis bij de kinderen. Om te ontdekken wat kinderen al van een onderwerp weten wordt er bijvoorbeeld gewerkt met visuele schema’s, die we ‘mindmaps’ noemen. Vaak weet een kind al veel meer dan het zelf denkt. Ook helpt het maken van een mindmap om kennis en ideeën met elkaar uit te wisselen, onderlinge verbanden te zien en de kennisoogst uit te breiden. Het zet aan tot nadenken over het eigen leren en het formuleren van vaardigheden.
De rol van de ouders
Betrokkenheid en interesse van de ouders in het leren van hun kinderen is belangrijk. Wij houden jullie via de nieuwsbrieven van de groepen op de
hoogte van de units waar wij aan werken. Om je kind te helpen en stimuleren in het leerproces kun je vragen wat het kind op school heeft geleerd. Wij vinden het ook heel waardevol om ouders uit te nodigen die iets kunnen vertellen of laten zien over een bepaald thema. We hebben in groep 5 en 6 een opa die veel over chocolade wist gehad, in groep 3 en 4 een moeder die veel over de geschiedenis van Blaricum en het speelgoed kon vertellen. Mooie momenten in ons onderwijs. Tijdens de afsluiting van een unit worden ouders regelmatig uitgenodigd om te komen kijken in de school.
Implementatieproject
Wij zijn momenteel bezig met het implementatieproject om IPC-school te worden en worden hierbij ondersteund door IPC Nederland en een IPC-trainer. Wij zijn enthousiast en merken dat de kinderen ook betrokken zijn!


Marike van der Horst, IPC coórdinator Bernardus​